Search
Search
Meny
vedtekter

Vedtekter for Kirkenes Næringsforening

Årsmøtet i Kirkenes Næringsforening vedtar vedtektene. Hvert medlem i foreningen har én stemme.

Vedtekter

Vedtektene til Kirkenes næringsforening bestemmer hvem som har lov til å gjøre hva. Årsmøtet vedtar vedtektene.
Vedtekter for Kirkenes næringsforening

Først vedtatt: 13.12.2021

Revidert:

 1. Formål

Kirkenes Næringsforening skal Ivareta næringslivets interesser i Sør-Varanger kommune spesielt, og generelt overfor nasjonale og fylkeskommunale myndigheter. Medlemmenes interesser skal bli vedtatt politikk.

Tilby arenaer for næringslivet hvor utvikling skapes gjennom samarbeid innenfor og på tvers av bransjer i Sør-Varanger kommune.

Skal samle næringslivet i viktige saker knyttet til næringsutvikling og politikk. Foreningen kan drive annen virksomhet relatert til hovedformålet. 

Foreningen skal være partipolitisk nøytral. 
 

Alle aktiviteter i regi av foreningen skal gjennomføres i henhold til gjeldende lover og regler, og etiske prinsipper.
 
§ 2. Medlemskap 
Daglig leder kan oppta medlemmer innenfor næringslivet, og assosierte medlemmer. Næringsliv defineres som verdiskapende aktivitet i privat sektor. Assosierte medlemmer er eksempelvis offentlige aktører eller enkeltpersoner som ikke driver verdiskapende aktivitet i privat sektor.

Under ett medlemskap kan det registreres flere medarbeidere som alle kan utøve medlemsrettigheter. Stemmeretten begrenses til én stemme per medlemsbedrift. Bedrifter skal ha separate medlemskap, og være separate juridiske og økonomiske enheter.

Assosierte medlemmer har rettigheter som vanlige medlemmer med unntak av stemmerett på årsmøtet. 

For å anses som medlem må man ha betalt serviceavgift og kontingent. Hvis man ikke betaler serviceavgift og kontingent i løpet av driftsåret blir man strøket fra medlemslisten neste år.

§ 3. Kontingent og serviceavgift
Kontingent vedtas særskilt i det underliggende styringsdokumentet kontingent og serviceavgift for Kirkenes Næringsforening og gjelder til årsmøtet vedtar annet. Serviceavgiften indeksreguleres årlig, med endring i konsumprisindeksen pr. 15.10 foregående år som basis.

Eventuelle endringer i serviceavgiften utover indeksregulering fastsettes særskilt av årsmøtet i styringsdokumentet kontingent og serviceavgift for Kirkenes Næringsforening og gjelder for neste år.

Styringsdokumentet kontingent og serviceavgift for Kirkenes Næringsforening er ikke en fast årsmøtesak, og behandles etter vedtektenes § 8.
 
Nye medlemmer betaler full kontingent og serviceavgift uavhengig av inntredelse, og gjelder for inneværende år hvis ikke annet er avtalt av styret.

Ved utmelding skal kontingent for påbegynt kalenderår betales. Utmelding må sendes skriftlig til styret innen 30.november.
 
4. Styrets sammensetning 

Styret skal bestå av fem medlemmer som alle velges i eget valg av årsmøtet.


Styret skal ha følgende verv:

Leder
Nestleder
3 medlemmer

Valgperioden for styrets medlemmer er to år.


Gjenvalg kan finne sted for samtlige styremedlemmer.


Funksjonstiden i ethvert verv skal ikke overstige fire år, total funksjonstid i styret skal ikke overstige åtte år.


Årsmøtet kan velge inntil 2 vararepresentanter til styret, men det stilles ingen krav om vararepresentanter. 


Valgperioden for vararepresentantene er ett år. Vararepresentanter innkalles etter behov. 
 
§ 5. Styrets virksomhet 
Styret holder møter så ofte styreleder finner det nødvendig eller når to styremedlemmer krever det.

For at styret skal være beslutningsdyktig må minst halvparten være til stede.

Styret har besluttende og bevilgende myndighet på vegne av foreningen, som godkjenning av budsjett, hvor ikke denne myndighet er tillagt andre organer i henhold til foreningens vedtekter eller vedtak i årsmøtet. Styret og/eller årsmøtet kan sette ned utvalg og arbeidsgrupper etter innspill fra bransjen. Utvalg og arbeidsgrupper som innhenter egne midler disponerer disse.

Styret ansetter daglig leder.

Det skal føres protokoll for styremøter og årsmøter.

Når intet annet er bestemt i vedtektene fattes alle beslutninger med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet gjør den fungerende styreleders stemme utslaget. Styret kan også holde uformelle arbeidsmøter ved behov. Det er her ikke krav om føring av protokoll.

Medlemsmøter er retningsgivende for styret, men det er styret som har endelig beslutning for eventuelle politiske eller andre uttalelser.
 
§ 6. Revisjon
Foreningens regnskap skal ikke revideres, men skal gjennomgås av regnskapsfører som ikke er ansatt i Kirkenes næringsforening eller er medlem eller varamedlem av styret. Resultatregnskapet godkjennes av årsmøtet.

§ 7. Valgkomité 
Valgkomitéen skal overfor årsmøtet foreslå kandidater til alle valg. Valgkomitéen består av tre til fem medlemmer som velges av årsmøtet med funksjonstid på to år. Gjenvalg kan finne sted én gang. 

Verv i valgkomiteen:

Leder
Nestleder
Medlem(mer).
Ved sammensetningen av valgkomité tilstrebes best mulig bransjebredde og geografisk representasjon. 
 
Likeledes skal valgkomitéen i sine kandidatforslag sørge for best mulig representasjon fra ulike bransjer i foreningen, og ta hensyn til geografisk representasjon. Styrets sammensetning skal ivareta medlemmenes interesser innenfor flest mulig næringsområder. 

8. Årsmøtet
Årsmøtet er foreningens høyeste organ. Den innkalles av styret med minst 21 dagers skriftlig varsel til foreningens medlemmer.

Stemmerett ved årsmøtet har fremmøtte medlemmer. (Jfr. §2) 
I årsmøtet kan bare de saker behandles som er nevnt i innkallingen. 

Saker som medlemmene ønsker tatt opp på årsmøtet må skriftlig meldes til styret senest to uker før annonsert tidspunkt for årsmøtet.

Senest én uke før årsmøtet skal sakspapirene for møtet være sendt til alle medlemmer.
 
 Det ordinære årsmøtet avholdes hvert år innen utgangen av mai og skal behandle: 
 
1. Valg av møteleder. 
2. Godkjenning av møteinnkallingen. 
3. Valg av to medlemmer til å undertegne møteprotokollen. 
4. Styrets årsberetning. 
5. Resultatregnskap for foreningen. 
6. Saker som styret eller foreningsmedlemmer ønsker forelagt årsmøtet. 
7. Valg. 

Valg foretas skriftlig hvis det fremsettes krav om det. 
 
Ekstraordinært årsmøte innkalles når styret finner det nødvendig eller når minst 1/5 av medlemmene skriftlig krever det. 
 
§ 9. Utmeldelse / Eksklusjon 
Utmeldelse skjer skriftlig til styret innen 31. november. Kreves ett medlem ekskludert av foreningen, skjer det ved skriftlig begrunnet henvendelse til styret. Finner styret kravet begrunnet, har det anledning til å ekskludere medlemmet. Et ekskludert medlem kan anke saken til årsmøtet, som avgjør den med simpelt flertall. Ankefristen er tre uker. 


Fremmer styret krav om eksklusjon, gjelder samme ankebehandling. 


10. Vedtektsendring 
Forslag til forandring av disse vedtekter kan fremsettes av styret på ordinært eller ekstraordinært årsmøte. Foreningens medlemmer kan fremsette forslag til forandring, når det skjer ved skriftlig forslag til styret innen 2 uker før årsmøtet. Forslagene meddeles foreningens medlemmer samtidig med innkalling til årsmøte. Vedtektsendringer krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer på årsmøtet. Blanke stemmer anses som ikke avgitte stemmer. 

§ 11. Oppløsning / Fusjon 
Forslag om oppløsning kan fremsettes av styret eller minst 1/3 av foreningens medlemmer. Slike forslag skal være skriftlige og begrunnede og skal sendes foreningens medlemmer minst to uker før innkalling til første ordinære årsmøte hvor forslaget skal behandles. Endelig avgjørelse treffes på etterfølgende ekstraordinært årsmøte, som innkalles med én måneds varsel.

Forslag om å inngå fusjon, eller lignende, med annen næringsorganisasjon med tilsvarende formål behandles etter reglene i denne bestemmelse og § 13. For gyldig vedtak kreves minst 3⁄4 av de avgitte stemmer i hver av de to årsmøtene.

Overtagelse av andre foreninger som driver sin virksomhet innenfor formålsparagrafen i disse vedtekter, men som ikke medfører vedtektsendringer, kan gjennomføres ved styrebeslutning.

Et årsmøte kan ikke fatte gyldige vedtak om oppløsning eller fusjon med mindre det er mer enn 1/5 av de stemmeberettigede medlemmene til stede. 
 
§ 12. Foreningens midler ved oppløsning 
Dersom det ved foreningens oppløsning skulle foreligge formue, skal årsmøtet treffe beslutning om bruk av denne, til andre foreninger, institusjoner eller tiltak som samsvarer med foreningens formål.
stock

Serviceavgift og kontingent

Alle medlemmer i Kirkenes Næringsforening må betale serviceavgift og kontingent.
Se hva du må betale her